0766737172 & 0812228803
[0] රු0.00
Custom Built PC

AGE OF MYTHOLOGY

රු100.00

CPU: Pentium 4 or Athlon XP.
CPU SPEED: 1 GHz.
RAM: 512 MB.
OS: Windows 2000/XP.
VIDEO CARD: 32 MB 3D video card.
TOTAL VIDEO RAM: 32 MB.
FREE DISK SPACE: 1.5 GB.
CD-ROM: 32X speed CD-ROM or DVD-ROM.