0766737172 & 0767737177
[0] රු0.00
Custom Built PC

MSI PRO H610M-E DDR4 MOTHERBOARD

රු29,900.00

Categories: , ,

Description

CPU (MAX SUPPORT)
i9

SOCKET
1700

CHIPSET
Intel® H610 Chipset

DDR4 MEMORY
3200(MAX) / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

MEMORY CHANNEL
Dual

DIMM SLOTS
2

MAX MEMORY (GB)
64

PCI-E X16
1

PCI-E X1
1

SATAIII
4

M.2 SLOT
1

TPM (HEADER)
1

LAN
1x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN controller

USB 3.2 PORTS (FRONT)
2(Gen 1, Type A)

USB 3.2 PORTS (REAR)
2(Gen 1, Type A)

USB 2.0 PORTS (FRONT)
4

USB 2.0 PORTS (REAR)
4

AUDIO PORTS (REAR)
Realtek® ALC897 Codec

VGA
1

HDMI
1

DIRECTX
12

OPERATING SYSTEM
Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit

FORM FACTOR
Mirco-ATX